Polityka prywatności

Start > Polityka prywatności

Informujemy, iż AMT Kamil Śliwowski, ul. Górczewska 181F, 01-459 Warszawa, NIP: 8481710847 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku zapisu do przedszkola i na zajęcia dodatkowe,
 • imię i nazwisko, nr pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu w przypadku organizacji np. wycieczek, wyjazdów, obozów itp.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci (dalej: Administrator) jest: AMT Kamil Śliwowski.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Akademii Młodych Talentów, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, lub e-mail: rodo@akademiamlodychtalentow.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty przedszkola i szkoły artystycznej. AMT Kamil Śliwowski nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności AMT Kamil Śliwowski.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dzieci są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@akademiamlodychtalentow.edu.pllub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Akademii Młodych Talentów, Inspektor RODO, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa.
 9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.